Fundacja

Fundacja

1. Celami Fundacji są:

 • wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt oraz wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym,
 • otaczanie pomocą zwierząt krzywdzonych, porzuconych i umieszczenie ich w noclegowniach lub schroniskach,
 • działalność adopcyjna,
 • propagowanie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt, poszanowania ich objęcia ochroną i otoczenia opieką,
 • przeciwdziałanie wszelkim formom sstosoania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierąt,
 • propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji,metod i techni w zakresie działelnosci na rzecz praw zwierząt.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególnoci poprzez:

 • aktywną postawę mającą na celu zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się  nad zwierzętami, bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,
 • propagowanie wspieranie i prowadzenie noclegowni, przytulisk, domów tymczasowych, schronisk i hoteli dla zwierząt,
 • kompleksowe i fachowe leczenie zwierząt, a także realizowanie programu kastracji i sterylizacji,
 • działanie na rzecz regulacji populacji w tym propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i indetyfikacji zwierząt oraz przeciwdziałanie nie koncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt nie gospodarczych (towarzyszących),
 • działalność adopcyjną, mającą na celu poszukiwanie bezpiecznego i przyjaznego schronienia lub domu dla zwierząt,
 • współdziałanie z właściwymi instytucjami tj. Policją, Strażą Miejską, administracją publiczną m.in.w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt,
 • występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących prw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych,
 • współpraca z jednostkami oświatowymi, w kontekście wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego traktowania zwierząt,
 • wspieranie działalności innych organizacji, instytucji i osób zajmujących się ochroną zwierząt, atym organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych,
 • zbieranie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji z przeznaczeniem na realizację jej statuowych celów.

3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również tworzyć oddziały poza miejscem swojej siedziby.